۳۱ خرداد

May 10th, 2022

سی و یکم خرداد 
قدیس پولینیوسِ نولا (قرن پنجم)
متی، فصل ۶: آیۀ ۲۴ تا آخِر (ترجمه هزاره نو)

۳۰ خرداد

May 10th, 2022

سی ام خرداد 
قدیسین شهید، جِرْواسِیوس و پُروتاسِیوس قرن (قرن دوم) و همچنین روز سانْدَر سِینگ، اهل هند، ملقب به مرد مقدس؛ مبشّر و معلم ایمان (قرن نوزدهم و بیستم)
متی، فصل ۶: آیۀ ۱۹ تا ۲۳ (ترجمه هزاره نو)

۲۹ خرداد

May 10th, 2022

بیست و نهم خرداد 
قدیسین شهید، مارک و مارسِلیان (قرن سوم) و همچنین روز شهید، برناردْ میزِکی، رسولِ ماشونا (قرن نوزدهم) 

متی، فصل ۶: آیۀ ۷ تا ۱۵ (ترجمه هزاره نو)

۲۸ خرداد

May 10th, 2022

بیست و هشتم خرداد 
قدیسینِ شهید، برادرانِ مَنوئِل، سابیل، و اسماعیلِ ایرانی (قرن چهارم)
متی، فصل ۶: آیۀ ۱ تا ۶، و نیز آیۀ ۱۶ تا ۱۸ (ترجمه هزاره نو)

۲۷ خرداد

May 10th, 2022

بیست و هفت خرداد 
قديس ریچارد، اسقف چیچستر(قرن دوازدهم و سیزدهم) و همچنین روز ژوزف باتلر، اسقف دورام، و فیلسوف و متاله (قرن هفدهم و هجدهم)
متی، فصل ۵: آیۀ ۴۳ تا آخر (ترجمه هزاره نو)

۲۶ خرداد

May 10th, 2022

بیست و ششم خرداد 
قديسه جِرمین کازین (قرن شانزدهم و هفدهم) و همچنین روز اِولین آندِرهیل، نویسندۀ متون معنوی (قرن نوزدهم و بیستم)
متی، فصل ۵: آیۀ ۳۸ تا ۴۲ (ترجمه هزاره نو)

۲۵ خرداد

May 10th, 2022

بیست و پنجم خرداد
قديسْ مِتِدیوس اوّل، پاتریارخ قسطنطنیه (قرن نهم) و ریچارد باکستِر، مُتاّله پیوریتَن (قرن هفدهم)
متی، فصل ۹: آیۀ ۳۵ تا فصل ۱۰ آیۀ ۸ (ترجمه هزاره نو)

۲۴ خرداد

May 10th, 2022

بیست و چهارم خرداد 
قدیس آنتونیویِ پادوا (قرن سیزدهم)
متی، فصل ۵: آیۀ ۳۳ تا ۳۷ (ترجمه هزاره نو)

۲۳ خرداد

May 10th, 2022

بیست و سوم خرداد
قديسْ اونوفِریوسِ مصری (قرن چهارم)
متی، فصل ۵: آیۀ ۲۷ تا ۳۷ (ترجمه هزاره نو)

۲۲ خرداد

May 10th, 2022

بیست و دوم خرداد
شکرگزاری به جهت آیین مقدس عشای ربانی و  نیز قديسْ برنابای رسول (قرن اول)
یوحنا، فصل ۶:آیۀ ۵۱ تا ۵۸ (ترجمه هزاره نو)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App